Ilmiy tadqiqot faoliyati

             Ilmiykengash — muayyanfantarmog‘ining (tarmoqlarining) tegishliixtisosliklariyo‘nalishidailmiydarajatalabgorlariuchunko‘zdatutilgan attestatsiya tadbirlariniamalgaoshirishnitashkiletishyuzasidanO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridagiOliy attestatsiya komissiyasi (bundanbuyonmatnda OAK debyuritiladi) qaroribilanetakchioliyta’limyokiilmiy-tadqiqotmuassasasihuzuridamuayyanmuddatdavomidajamoatchilikasosidafaoliyatko‘rsatishuchuntuzilganilmiy-tashkiliytuzilma;

             talabgor— dissertatsiyasihimoyauchunIlmiykengashdaqabulqilinganva attestatsiya yig‘majildiko‘rilishjarayonidabo‘lganshaxs;

             izlanuvchi— oliyo‘quvyurtidankeyingita’liminstitutlarida dissertatsiya tadqiqotlariniolibborayotganshaxs;

             attestatsiya — oliymalakaliilmiyvailmiy-pedagog kadrlarnitayyorlashvaattestatsiyasijarayonida, shu jumladanmalakaviyimtihonlarniqabulqilish, dissertatsiya aprobatsiyasi (muhokamasi) vahimoyasinio‘tkazishhamdadissertatsiyaniOAKdaekspertizadano‘tkazishasosidatalabgorlarning (izlanuvchilarning) nazariybilimvakasbiytayyorgarlikdarajasinihamda dissertatsiya sifativaolingannatijalariningyangiliginibaholash;

              dissertatsiya — mualliftomonidanshaxsanolibborilgan, tadqiqotmohiyatitegishlitalablargajavobbergan, tugallanganvamazmunanyaxlitilmiyishsifatidailmiyyangiligivaamaliynatijalaritizimliravishdaasoslabberilganqo‘lyozmahuquqigaegabo‘lganilmiyasar;

              dissertatsiya avtoreferati — dissertatsiya tadqiqotiyuzasidanumumiyma’lumotlarkeltirilib, ishningilmiyyangiligivaamaliynatijalaritizimliravishdaumumlashtirilganholdaqisqachabayonqilinganhamdanashretilganishlaryuzasidanma’lumotlarberilganvategishlitavsiyalarasosidarasmiylashtirilganqo‘lyozmahuquqigaegabo‘lganilmiyasar;

             dissertatsiya bajarilganmuassasa — oliyta’limyokiilmiy-tadqiqotmuassasasikengashiqaroribilan dissertatsiya mavzusibo‘yichatadqiqotolibborishuchunmas’ulmuassasa (muassasalar) sifatidatasdiqlanib, «OAK Byulleteni» jurnalidae’lonqilingantashkilot;

            ekspertiza — hujjatlarningmohiyativaamalgaoshirilgan attestatsiya tadbirlariningtegishliqonunhujjatlaritalablarigamuvofiqliginiilmiyvame’yoriy-texnik jihatdanbaholash;

 

              Ilmiykengashqoshidagiilmiy seminar (bundanbuyonmatndaIlmiy seminar debyuritiladi) — dissertatsiyaniyakuniydastlabkiekspertizadano‘tkazadigan seminar;

              dissertatsiya himoyasi — tadqiqotnatijalariningilmiyyangiligi, xulosalari, tavsiyalariningto‘g‘riligivaasoslanganligi, dissertatsiyaningnazariyvaamaliyahamiyati, talabgorning fanga qo‘shganhissasibo‘yichailmiyjamoatchilikoldidao‘tkaziladiganmuhokama;

              ilmiymaslahatchi — tegishlioliyta’limyokiilmiy-tadqiqotmuassasasikengashiningqaroribilanmuayyanizlanuvchigabelgilangantartibdailmiymaslahatchisifatidabiriktirilganvabuhaqdagima’lumot «OAK Byulleteni» jurnalidae’lonqilinganmutaxassis;